රහස් කැමරා වලින් ශ්‍රී ලංකාවේ කෙල්ලන්ගේ ගත් වීඩියෝ, පහත සයිට් එකට ගිහින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න

Tiran Aiya

Thilinige Appa Sellama

Sudu Aunty

Sanju Akka

Sakvithi Suwaya

Rishana Akka

Ramani PunchiPitasakvala Athal

Pini Jambu Gediya

Nuwara Eliye

Nosithu Welavaka

Nimali

Nendage VedaNendage Athal

Mara Chance Eka

Mage Project Eka

Lakmini

Kumara AiyaKade Aunty


Jayanthi Akka
Galu Gamana

Chalani

Appa Kade

Anunge Liyum


Amanda Oya Mage

Aluth Sir

Ahambu Sepa

Achala

Recent Comments

Recent Comments Widget

Sinhala Wela - Introduction

Please bookmark this site on your browser by pressing "Control" Key and "D"key of your keyboard at once, because if you miss this site it will be difficult to find this from search engines. Also make a bookmark on your social network if you are using this site from internet cafe. You can bookmark this site on facebook and twitter by clicking the "FaceBook share" and "Tweet" buttons on the upper right corner. We are very happy to hear your feedback and comment anything that you want to tell Us. If you have any "Sinhala Wal katha" and wish to publish in this Sinhala Wela site, please email those stories to this eamil address sinhalawal@gmail.com Also please remember to read our terms and conditions if you wish to continue with this site.